14 năm kết hôn, nhà tâm lý không nhận ra chồng đồng tính