Bảng giá dịch vụ

Tên dịch vụ Giới thiệu Thời lượng Đơn giá

Tham vấn 

Tâm lý Cá nhân

Là chẩn đoán và can thiệp 1-1 giữa người tham vấn (trên 18 tuổi) và chuyên viên tâm lý tại Hồn Việt, giúp người tham vấn giải tỏa các vấn đề tâm lý trong hiện tại, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tâm lý cá nhân
  • Chẩn đoán: 1-2 buổi
  • Can thiệp: Theo thực tế
  • 1.600.000đ /buổi
  • 1.000.000đ /buổi

Tham vấn

Hướng nghiệp

Là chẩn đoán và can thiệp 1-1 giữa học sinh (với sự đồng hành của gia đình) và chuyên viên hướng nghiệp, giúp trẻ đưa ra quyết định về ngành học phù hợp với đặc điểm tâm lý cá nhân, thị trường đào tạo và đặc điểm của gia đình.
  • Chẩn đoán: 1-2 buổi
  • Can thiệp: Theo thực tế
  • 1.200.000đ /buổi

Tham vấn

Gia đình

Là chẩn đoán và can thiệp 1-1 giữa gia đình với chuyên viên tâm lý tại Hồn Việt, giúp các thành viên trong gia đình có thể hòa giải, thể hiện tình yêu & thực hiện đúng chức năng của mình, hướng đến sự phát triển lành mạnh của cả hệ thống.
  • Chẩn đoán: 1-2 buổi
  • Can thiệp: Theo thực tế
  • 1.600.000đ /buổi