Cách tính giờ đào tạo dành cho khách hàng thành viên (09.09.2017 – 09.03.2018)