CÁCH TÍNH GIỜ ĐÀO TẠO DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THÀNH VIÊN (10.03.2018 – 10.06.2018)