Cách tính giờ đào tạo dành cho khách hàng thành viên