Cha mẹ độc đoán, con dễ bị tổn thương tâm lý lâu dài