Chương trình Hội ngộ học viên và các khách mời thân hữu của Hồn Việt