PHOENIX HỒ

  • 11 Jun 2018

Thạc Sĩ

Thạc sĩ Tư vấn Hướng nghiệp, Đại học Santa Clara, Mỹ.

Thạc sĩ Quản trị Giáo dục, Đại học RMIT, Úc.

Cử nhân Kinh doanh Quốc tế, Đại học San Jose State, Mỹ.

Bản tin khác

HOÀNG MINH TỐ NGA

11

Jun, 2018

CHARLES SIM

11

Jun, 2018

FRANCIS HENG

11

Jun, 2018

LEA SHERER

11

Jun, 2018