Khai giảng lớp “Củng cố & xây dựng quan hệ lứa đôi”