Khai giảng lớp “Thấu hiểu EQ – Làm chủ cảm xúc” – Khóa 03