Khai giảng lớp “Ứng dụng tâm lý Nhận diện và Phát triển bản thân”