Khai giảng lớp:“Thấu hiểu con – hình thành giá trị, kỹ năng sống cho con”