Các khóa học

Thấu hiểu chính mình – Sống với tiềm năng và sứ mạng

Ngày khai giảng: 16/04/2018

Học phí: 4,000,000 đồng

Thấu hiểu chính mình - Đón nhận và chữa lành quá khứ

Ngày khai giảng: 02/01/2019

Học phí: 5,000,000 đồng

Thấu hiểu con - Hình thành giá trị & kỹ năng sống

Ngày khai giảng: 03/12/2018

Học phí: 5,000,000 đồng

Cùng con định hướng nghề nghiệp

Ngày khai giảng: 07/08/2018

Học phí: 2,000,000 đồng

Tự tin đúng chất - Dành cho trẻ từ 11 đến 14 tuổi

Ngày khai giảng: 20/07/2018

Học phí: 7,000,000 đồng

Tự tin đúng chất - Dành cho trẻ từ 7 đến 10 tuổi

Ngày khai giảng: 20/07/2018

Học phí: 6,000,000 đồng

Đào tạo chuyên viên hướng nghiệp

Ngày khai giảng: 09/06/2018

Học phí: 8,400,000 đồng

Chương trình
Khách hàng thành viên
Membership.

Ưu đãi 50% học phí các khoá học.