Ngoại hình và mức độ bền vững của quan hệ yêu đương