Sự khác nhau giữa bức thư gửi mẹ của tử tù và của CEO là gì?