Sức khỏe tâm thần hay khả năng thích nghi cuộc sống