Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Tâm: Cần Thấu Hiểu Tâm Lý Nhân Sự