THÔNG BÁO về việc ngưng áp dụng Phiếu quà tặng được phát hành bởi Công ty TNHH Ứng dụng Khoa học Tâm lý Hồn Việt.