LỊCH KHAI GIẢNG
KHÓA ĐÀO TẠO/ TRỊ LIỆU 2019

Các khóa học

Tự tin đúng chất - Dành cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi

Ngày khai giảng: 16/07/2019

Học phí: 7,000,000 đồng

Cùng con định hướng nghề nghiệp

Ngày khai giảng: 07/09/2019

Học phí: 2,500,000 đồng

Thấu hiểu chính mình - Sống cùng cảm xúc

Ngày khai giảng: 11/09/2019

Học phí: 5,000,000 đồng

Kỹ năng hiểu mình để tìm việc

Ngày khai giảng: 14/09/2019

Học phí: 2,500,000 đồng

Thấu hiểu con - Hình thành giá trị & kỹ năng sống

Ngày khai giảng: 07/10/2019

Học phí: 5,000,000 đồng

Thấu hiểu chính mình – Sống với tiềm năng và sứ mạng

Ngày khai giảng: 11/11/2019

Học phí: 4,000,000 đồng