Bạn - mảnh ghép trọn vẹn
bức tranh của chúng tôi.


Phát triển cùng Hồn việt

Trưởng phòng Hành Chính Nhân Sự

Bảo đảm chất lượng và số lượng nguồn nhân lực cho công ty thông qua việc thực hiện các chính sách tuyển dụng - quản lý nhân sự phù hợp và hiệu quả; đảm bảo các công việc hành chính nhân sự, tính lương, thủ thục bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động, quản lý hồ sơ nhân viên; đảm bảo cung cấp các nguồn lực cơ sở vật chất phục vụ tốt nhất cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Chi tiết >