Các chủ đề

  • 14 Jun 2018

  • Ứng dụng tâm lý trong giáo dục con.
  • Ứng dụng tâm lý trong thấu hiểu và phát triển
  • bản thân cho người trưởng thành.
  • Ứng dụng tâm lý trong quản lý và làm chủ
  • cảm xúc.
  • Ứng dụng tâm lý trong hôn nhân, giải quyết
  • xung đột và thấu hiểu bạn đời.
  • Ứng dụng tâm lý trong nâng cao sự tự tin của trẻ.

Bản tin khác

Truyền tải những kiến thức tâm lý ứng dụng giúp học viên tự hóa giải các vấn đề của bản thân; làm giảm những vấn đề tâm lý và thúc đẩy quá trình phát triển của cá nhân và gia đình.